รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 มิ.ย. 2563 13:13:00
หัวข้อข่าว
การกำหนดวันประชุม และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 งดการจ่ายเงินปันผล การเพิ่มวงเงินสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท (แก้ไข template)
หลักทรัพย์
MBK
แหล่งข่าว
MBK
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 04 มิ.ย. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 05 ส.ค. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 19 มิ.ย. 2563
date) (เพิ่มเติม)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม (แก้ไข)           : 18 มิ.ย. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - การเพิ่มทุน
 - การออกหุ้นกู้
 - พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องจามจุรี บอลรูม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 04 มิ.ย. 2563
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
หมายเหตุ (เพิ่มเติม)                  :
รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และไม่มีการเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 
เพิ่มเติมอีก
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 04 มิ.ย. 2563
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 500,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 500,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญ
   จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 500,000,000
   %ต่อทุนชำระแล้ว ณ                : 29.50
วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้