รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 มิ.ย. 2563 12:57:00
หัวข้อข่าว
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซด์ของบริษัท และแจ้งระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
หลักทรัพย์
GYT
แหล่งข่าว
GYT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        4 มิถุนายน 2563

เรื่อง   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท 
และแจ้งระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่คณะกรรมการบริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 52)
ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น
บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 
พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดบนเว็บไซต์ของบริษัท (https://www.goodyear.co.th/investor-relations)
ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2563
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุม ทั้งนี้
สำหรับรายละเอียดและขั้นตอนในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น
 โปรดพิจารณาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ของหนังสือเชิญประชุม
อนึ่ง 
เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที
่ หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ประสงค์จะให้บริษัทชี้แจงในประเด็นใดของระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้
หรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัท ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าถึงเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ด้านล่าง หรือโดย
Email: gyth_cosc@goodyear.com
เลขานุการบริษัท
บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
50/9 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36 ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


            ขอแสดงความนับถือ


(นายลูก้า เครปาโชลี่)
กรรมการผู้จัดการ
          
โทร. 0-2909-8080 ต่อ 249
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้