รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 มิ.ย. 2563 08:30:00
หัวข้อข่าว
09 มิถุนายน 2563 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ JAS-W3
หลักทรัพย์
JAS
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เตือนผู้ลงทุน                     

เรื่อง                        : แจ้งเตือนวันซื้อขายวันสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3
 (JAS-W3)
วันซื้อหรือขายวันสุดท้าย                : 09 มิ.ย. 2563
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ       : วันที่ 12 มิ.ย. 2563 ถึงวันที่ 03 ก.ค. 2563
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 03 ก.ค. 2563
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 10 มิ.ย. 2563 ถึงวันที่ 03 ก.ค. 2563
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 18 มิ.ย. 2563 ถึงวันที่ 02 ก.ค. 2563
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดง       : 04 ก.ค. 2563
สิทธิ
______________________________________________________________________