รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 มิ.ย. 2563 18:48:00
หัวข้อข่าว
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์
YCI
แหล่งข่าว
YCI
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   

เรื่อง                        : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 27 พ.ค. 2563
มติที่ประชุม                      : เปลี่ยนแปลงจากที่คณะกรรมการเสนอ
วาระการประชุมที่ไม่เป็นไปตามที่คณะกรรมการเสนอ       : วาระที่ 12 
พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (Right Offering :
RO)   และพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ
ให้มีอำนาจในการ  ดำเนินการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
หมายเหตุ                      :
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น วันที่ 23 มิ.ย. 2563 ถึงวันที่ 29 มิ.ย.. 2563 (รวม 5 วันทำการ)
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 22 เม.ย. 2563
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 231,094,640
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 231,094,640
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญ
   จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 231,094,640
   อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)           : 1 : 2
   ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 0.80
  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น (แก้ไข)           : วันที่ 30 มิ.ย. 2563 ถึงวันที่ 07 ก.ค. 2563
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น               : 15 มิ.ย. 2563
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date) 
(แก้ไข)
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)        : 12 มิ.ย. 2563
(แก้ไข)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้