รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 มิ.ย. 2563 08:30:00
หัวข้อข่าว
08 มิถุนายน 2563 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ RICHY-W2
หลักทรัพย์
RICHY
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เตือนผู้ลงทุน                     

เรื่อง                        : แจ้งเตือนวันซื้อขายวันสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 
(RICHY-W2)
วันซื้อหรือขายวันสุดท้าย                : 08 มิ.ย. 2563
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ       : วันที่ 11 มิ.ย. 2563 ถึงวันที่ 02 ก.ค. 2563
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 02 ก.ค. 2563
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 09 มิ.ย. 2563 ถึงวันที่ 02 ก.ค. 2563
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 17 มิ.ย. 2563 ถึงวันที่ 01 ก.ค. 2563
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดง       : 03 ก.ค. 2563
สิทธิ
______________________________________________________________________