รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 มิ.ย. 2563 21:11:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 และกำหนดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 (แก้ไขเพิ่มเติม)
หลักทรัพย์
NEWS
แหล่งข่าว
NEWS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 22 พ.ค. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 24 ก.ค. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 11 มิ.ย. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 10 มิ.ย. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเพิ่มทุน
 - การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
สถานที่ประชุม                     : ห้องมักกะสัน 1 ชั้น 7 โรงแรมเมอร์เคียว แบ็งค็อก 
มักกะสัน เลขที่ 1599 ถนนกำแพงเพชร 7 แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพ 10230
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 22 พ.ค. 2563
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 9,698,216,032
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 9,698,216,032
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญ
   จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 9,698,216,032
   อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)           : 7 : 1
   ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 0.01
  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น (แก้ไข)           : วันที่ 20 ส.ค. 2563 ถึงวันที่ 26 ส.ค. 2563
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น               : 04 ส.ค. 2563
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)        : 03 ส.ค. 2563
______________________________________________________________________

รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

ได้มาซึ่ง ก) หุ้นสามัญของ บริษัท เว็ลธ์ เวนเจอร์ส จำกัด ("บริษัทเป้าหมาย") จำนวนไม่เกิน 1,800,000 
หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดในบริษัทเป้าหมาย และ (ข)
สิทธิเรียกร้องในหนี้เงินกู้ของบริษัทเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 40
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 22 พ.ค. 2563
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 20,366,253,667
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 20,366,253,667
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญ
   จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) (เพิ่มเติม)         : 20,366,253,667
   %ต่อทุนชำระแล้ว ณ                : 30.00
วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน (เพิ่มเติม)
หมายเหตุ (เพิ่มเติม)                  :
บริษัทฯ ยังไม่ได้กำหนดราคาเสนอขาย แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาท
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้