รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 มิ.ย. 2563 19:31:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติ BOD 8/2563 เรื่องเปลี่ยนแปลงมติการเพิ่มทุนจดทะเบียน, การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท รุ่นที่ 6, พร้อมทั้งกำหนดวันประชุม AGM ประจำปี 2563 และระเบียบวาระการประชุมใหม่ และแต่งตั้งกรรมการ
หลักทรัพย์
AEC
แหล่งข่าว
AEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ (แก้ไข)              : 02 มิ.ย. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไข)               : 20 ก.ค. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 19 มิ.ย. 2563
date) (แก้ไข)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม (แก้ไข)           : 18 มิ.ย. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - การเพิ่มทุน
 - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
 - -พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
-พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
สถานที่ประชุม (แก้ไข)                 : ณ ห้อง บอลรูม 1 ชั้น 5 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 
545 สุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ (แก้ไข)              : 02 มิ.ย. 2563
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) (แก้ไข)           : 4,500,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) (แก้ไข)          : 4,500,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญ
   จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) (แก้ไข)          : 3,000,000,000
   อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่) (แก้ไข)        : 0.50 : 1
   ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) (แก้ไข)          : 0.10
  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น (แก้ไข)           : วันที่ 24 ส.ค. 2563 ถึงวันที่ 28 ส.ค. 2563
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น               : 03 ส.ค. 2563
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date) 
(แก้ไข)
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)        : 31 ก.ค. 2563
(แก้ไข)
 จัดสรรให้กับ                   : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) (แก้ไข)           : 1,500,000,000
______________________________________________________________________

การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ              

เรื่อง                        : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ (แก้ไข)              : 02 มิ.ย. 2563
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย) (แก้ไข)       : 1,500,000,000
  หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ       : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
  จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) (แก้ไข)           : 1,500,000,000
  อัตราส่วน (หุ้นเพิ่มทุน : ใบสำคัญแสดงสิทธิ)       : 2 : 1
  ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)            : 0
  ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ            
   ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ              : AEC-W6
   ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ               : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 
6
   อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1 : 1
   ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น) (แก้ไข)         : 0.20
   อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ              :
  3 ปี
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 14 พ.ค. 2563
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้