รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 มิ.ย. 2563 19:12:00
หัวข้อข่าว
การจ่ายเงินปันผล การลดทุน การเพิ่มทุน การออกและเสนอขายหุ้นกู้ และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (แก้ไขและเพิ่ม template)
หลักทรัพย์
BTS
แหล่งข่าว
BTS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 01 มิ.ย. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 20 ก.ค. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 16 มิ.ย. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 15 มิ.ย. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - การเพิ่มทุน
 - การออกหุ้นกู้
สถานที่ประชุม                     : ห้องบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ (BCC Hall) 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ชั้น 5 เลขที่ 1697 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 01 มิ.ย. 2563
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 30 ก.ค. 2563
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 29 ก.ค. 2563
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.15
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 4.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 14 ส.ค. 2563
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 เม.ย. 2562 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2563 และกำไรสะสม
หมายเหตุ                      :
อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล 
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ดังต่อไปนี้

(1)  รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 2,367.7 ล้านบาท 
(อัตราเงินปันผล 0.18 บาท ต่อหุ้น) และการจ่ายเงินปันผลพิเศษเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 จำนวน 1,973.1
ล้านบาท (อัตราเงินปันผล 0.15 บาท ต่อหุ้น)

(2)  รับทราบการจัดสรรเงินเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 259.0 ล้านบาท (ครบ
ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด)

(3)  พิจารณาและอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 
มีนาคม 2563 และกำไรสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) เพื่อจ่ายเงินปันผลในอัตรา
0.48 บาท ต่อหุ้น (48 สตางค์ ต่อหุ้น) หรือคิดเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้นประมาณ 6,513.2 ล้านบาท

(4)  พิจารณาและอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตรา 0.15 บาท ต่อหุ้น (15 สตางค์ ต่อหุ้น) 
หรือคิดเป็นจำนวนเงินปันผลที่จะจ่ายอีกจำนวนประมาณ 2,172.3 ล้านบาท
(เงินปันผลทั้งหมดหักด้วยเงินปันผลระหว่างกาลและเงินปันผลพิเศษที่จ่ายแล้วจำนวน 4,340.8 ล้านบาท)
โดยบริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563
และวันกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 (หมายเหตุ: ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรา 47 ทวิ
แห่งประมวลรัษฎากร การจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายจำนวน 0.1075 บาท ต่อหุ้น (10.75 สตางค์ ต่อหุ้น)
ซึ่งจะจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปีของบริษัทฯ ที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ
ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80 เท่าของเงินปันผลที่ได้รับ
และสำหรับการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายจำนวน 0.0425 บาท ต่อหุ้น (4.25 สตางค์ ต่อหุ้น)
ซึ่งจะจ่ายจากเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ โดยบริษัทฯ
ไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับเครดิตภาษีจากเงินปันผลจำนวนดังกล่าว ทั้งนี้
ผู้ถือหุ้นซึ่งขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินปันผลตามกฎหมาย จะไม่ได้รับเงินปันผลในครั้งนี้)
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 01 มิ.ย. 2563
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 1,100,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 1,100,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 4.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 1,100,000,000
  %ต่อทุนชำระแล้ว ณ                 : 8.36
วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 01 มิ.ย. 2563
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 22,360,661
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 22,360,661
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 4.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : เพื่อรองรับการปรับสิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 22,360,661
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้