รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 มิ.ย. 2563 17:56:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ กรรมการและพนักงาน (F53-5)-ส่วนที่ 1
หลักทรัพย์
ERW
แหล่งข่าว
ERW
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)            
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 02 มิ.ย. 2563

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

กรรมการและพนักงาน (ESOP)             
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 53,500
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                : 3.60
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                : วันที่ 25 พ.ค. 2563 ถึงวันที่ 29 พ.ค. 2563
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 0
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 53,500

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 53,500
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)               : 0
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)               : 53,500
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)              : 0.00
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)                  : 0.00
รายละเอียดค่าใช้จ่าย                  : -
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)              : 0.00
___________________________________________________________________________________________________


หมายเหตุ                      :
จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่จัดสรรส่วนที่ 1 :  3,972,000  หุ้น
จำนวนหุ้นส่วนที่ 1 ที่ใช้สิทธิไปแล้ว :  3,918,500   หุ้น
จำนวนหุ้นที่จัดสรรครั้งนี้ :  53,500  หุ้น
ราคาเสนอขายหุ้นละ :  3.60  บาท
จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นครั้งนี้ :  -  หุ้น
จำนวนหุ้นคงเหลือทั้งหมดในส่วนที่ 1 :  53,500   หุ้น

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายเพชร ไกรนุกูล
ตำแหน่ง                       : กรรมการผู้จัดการใหญ่

นางอารดา ว่องกุศลกิจ
กรรมการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้