รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 มิ.ย. 2563 17:37:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการงดจ่ายเงินปันผล ปี 2562 (เพิ่มเติม)(แก้ไข)(ลดทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วส่วนในวาระอื่นคงเดิม)
หลักทรัพย์
STHAI
แหล่งข่าว
STHAI
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 20 พ.ค. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 26 มิ.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 09 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 04 มิ.ย. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 02 มิ.ย. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - การลดทุนเรียกชำระแล้ว
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                     : ศูนย์ประชุมสัมมนา เดอะ คอนเน็คชั่น ห้องออดิทอเรียม 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
______________________________________________________________________


การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (PAR)           

สถานะ                       : ยกเลิก
เหตุผล                       :
เนื่องจากเป็นการลดทุนโดยลดจำนวนหุ้น

เรื่อง                        : แบ่งแยกมูลค่าที่ตราไว้ (split par)
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 20 พ.ค. 2563
มูลค่าที่ตราไว้(Par) เดิม(บาท/หุ้น)            : 1.00
มูลค่าที่ตราไว้(Par) ใหม่(บาท/หุ้น)            : 0.50
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 20 พ.ค. 2563
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
______________________________________________________________________

การลดทุนชำระ                    

เรื่อง                        : การลดทุนโดยลดมูลค่าที่ตราไว้ (Par )
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 20 พ.ค. 2563
มูลค่าที่ตราไว้ก่อนการลดทุน (บาทต่อหุ้น)           : 1.00
มูลค่าที่ตราไว้หลังการลดทุน (บาทต่อหุ้น)          : 0.50
______________________________________________________________________

การลดทุนชำระ                    

เรื่อง                        : การลดทุนโดยลดจำนวนหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 20 พ.ค. 2563
ประเภทหลักทรัพย์ที่ลดทุน                : หุ้นสามัญ
 ผู้ถือหุ้นที่ถูกลดทุน                   : ผู้ถือหุ้นเดิมทุกราย
  จำนวนรวมหุ้นที่ลดทุน(หุ้น) (แก้ไข)           : 1,633,859,004
  อัตราส่วนการลดทุน(หุ้นเดิม:หุ้นหลังลดทุน)       : 1 : 0.05111407
(แก้ไข)
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถูกลดทุน (Record       : 04 มิ.ย. 2563
date)
  วันขึ้นเครื่องหมาย SP               : 02 มิ.ย. 2563
จนกว่ากระบวนการลดทุนจะเสร็จสิ้น
หมายเหตุ                      :
STHAI อยู่ในช่วงดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย ดังนั้น 
ยังคงอยู่ในช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์ยังคงเครื่องหมาย SP และ NC
จนกว่าบริษัทจะดำเนินการให้มีคุณสมบัติกลับมาซื้อขายได้ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้