รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 มิ.ย. 2563 13:16:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
หลักทรัพย์
BLA
แหล่งข่าว
BLA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 02 มิ.ย. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 10 ก.ค. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 16 มิ.ย. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 15 มิ.ย. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท 
กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 23/115-121  รอยัลซิตี้อเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ                      :
เพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้