รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 มิ.ย. 2563 12:30:00
หัวข้อข่าว
การยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและข้อมูลเพิ่มเติม (แก้ไข Template)
หลักทรัพย์
FPT
แหล่งข่าว
FPT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์              

เรื่อง                        : การประกาศทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท
ชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ถูกทำคำเสนอซื้อ            : บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ 
จำกัด (มหาชน) (GOLD)
ผู้ทำคำเสนอซื้อ                    :
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ระยะเวลาทำคำเสนอซื้อ                 : วันที่ 20 พ.ค. 2563 ถึงวันที่ 23 ก.ค. 2563
ราคาเสนอซื้อ                    
หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)                  : 8.50
ราคาสุทธิที่ผู้ขายจะได้                 
หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)                  : 8.47726250
การทำคำเสนอซื้อ                   : เพื่อการเพิกถอน
วันที่ชำระราคาหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อ (แก้ไข)        : 27 ก.ค. 2563
ตัวแทนการรับซื้อ                   : บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุ                      : 
ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับการชำระค่าหลักทรัพย์ทั้งหมดเป็นเงินบาทและมีทศนิยม 2 ตำแหน่งเป็นหน่วยสตางค์
สำหรับการคิดในหน่วยสตางค์ ถ้าเศษทศนิยมในตำแหน่งที่ 3 มากกว่าหรือเท่ากับ 0.005 บาท จะทำการปัดเศษขึ้น
แต่ถ้าเศษน้อยกว่า 0.005 บาท จะทำการปัดเศษทิ้ง
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้