รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 มิ.ย. 2563 09:01:00
หัวข้อข่าว
การดำเนินการกับ TR ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับผ่อนผันการนำส่งงบการเงิน
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                เนื่องด้วยสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ผ่อนผันระยะเวลาการจัดทำและนำส่งงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2563 ให้แก่บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) (TR) จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
เนื่องจากมีเหตุจำเป็นและสมควรจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงไม่หยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ของ TR 
ในระหว่างที่ได้รับผ่อนผันการนำส่งงบการเงินจากสำนักงาน ก.ล.ต.
______________________________________________________________________