รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 มิ.ย. 2563 07:45:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายของ CIG-W8 ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
หลักทรัพย์
CIG
แหล่งข่าว
CIG
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)            
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 02 มิ.ย. 2563

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            หลักทรัพย์อื่นๆ                   
เสนอขายให้แก่                    

ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม                   
จำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (หน่วย)           : 432,393,391
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   : CIG-W8
ชื่อหลักทรัพย์                    : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 
ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 8
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)              : 0.00
วันที่จัดสรรหลักทรัพย์                : วันที่ 01 มิ.ย. 2563 ถึงวันที่ 01 มิ.ย. 2563
จำนวนหลักทรัพย์ที่จัดสรร/ขายได้ (หน่วย)         : 432,392,860
จำนวนหลักทรัพย์คงเหลือ (หน่วย)            : 531
การดำเนินการกรณีมีหลักทรัพย์คงเหลือ           : เศษคงเหลือให้ปัดทิ้ง
___________________________________________________________________________________________________


กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล
ตำแหน่ง                       : กรรมการ

นายทวีศักดิ หวังก่อเกียรติ
กรรมการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้