รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 มิ.ย. 2563 12:33:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ CI-W1 (F53-5) (แก้ไข)
หลักทรัพย์
CI
แหล่งข่าว
CI
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการใช้สิทธิ Warrants/TSR (F53-5)      
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 29 พ.ค. 2563

หลักทรัพย์ที่ใช้สิทธิ                  

ใบสำคัญแสดงสิทธิ                  

 หุ้นสามัญ                     
  ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ               : CI-W1
  ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                : ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท 
ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งสุดท้าย
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ (หน่วย)        : 2,392
(แก้ไข)
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ        : 98,770,407
(หน่วย) (แก้ไข)
  อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1.00 : 1.0172
  ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)             : 2.1628
  วันใช้สิทธิ                    : วันที่ 29 พ.ค. 2563 ถึงวันที่ 29 พ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ (หุ้น) (แก้ไข)       : 2,432
  จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ (หุ้น)       : 98,768,948
(แก้ไข)
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายสงกรานต์ อิสสระ
ตำแหน่ง                       : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ


สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้