รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 มิ.ย. 2563 08:40:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลด NP และขึ้น NR หลักทรัพย์ DTCI เนื่องจาก DTCI แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว
หลักทรัพย์
DTCI
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การปลดเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การปลดเครื่องหมาย NP และขึ้นเครื่องหมาย NR
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส์ จำกัด (มหาชน) (DTCI)
ปลดเครื่องหมาย                    : NP
วันที่ปลดเครื่องหมาย                  : 01 มิ.ย. 2563
รอบ                        : เช้า
ขึ้นเครื่องหมาย                    : NR
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 01 มิ.ย. 2563
รอบ                        : เช้า
เหตุผล                       :
แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบได้ครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
หมายเหตุ                      :
แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบได้ครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด (รายละเอียดตามข่าว DTCI วันที่ 29 
พฤษภาคม 2563)
______________________________________________________________________