รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 มิ.ย. 2563 07:59:00
หัวข้อข่าว
การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
หลักทรัพย์
SCC224A
แหล่งข่าว
SCC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้                  

เรื่อง                        : การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
ชื่อย่อหุ้นกู้                      : SCC214A
ชื่อเต็มหุ้นกู้                     : หุ้นกู้ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย ครั้ง 1/2560
ปีที่ครบกำหนดไถ่ถอน                  : 2564
มูลค่าหุ้นกู้ (บาท)                   : 25,000,000,000.00
งวดที่ชำระดอกเบี้ย                   : 13
อัตราดอกเบี้ย (%ต่อปี)                 : 3.25
อัตราดอกเบี้ย (บาทต่อหน่วย)              : 8.102740
งวดดอกเบี้ย                     : วันที่ 01 เม.ย. 2563 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2563
จำนวนวันที่ใช้ในการคำนวณดอกเบี้ย (วัน)         : 91
วันปิดสมุดเพื่อสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้        : 17 มิ.ย. 2563
วันไม่ได้รับสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้(XI)       : 15 มิ.ย. 2563
วันจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้                  : 01 ก.ค. 2563

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : จันทนิดา สาริกะภูติ
ตำแหน่ง                       : ผู้อำนวยการสำนักงานวางแผนและการเงิน


______________________________________________________________________

การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้                  

เรื่อง                        : การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
ชื่อย่อหุ้นกู้                      : SCC21OA
ชื่อเต็มหุ้นกู้                     : หุ้นกู้ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย ครั้ง 3/2560
ปีที่ครบกำหนดไถ่ถอน                  : 2564
มูลค่าหุ้นกู้ (บาท)                   : 25,000,000,000.00
งวดที่ชำระดอกเบี้ย                   : 11
อัตราดอกเบี้ย (%ต่อปี)                 : 3.05
อัตราดอกเบี้ย (บาทต่อหน่วย)              : 7.604110
งวดดอกเบี้ย                     : วันที่ 01 เม.ย. 2563 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2563
จำนวนวันที่ใช้ในการคำนวณดอกเบี้ย (วัน)         : 91
วันปิดสมุดเพื่อสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้        : 17 มิ.ย. 2563
วันไม่ได้รับสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้(XI)       : 15 มิ.ย. 2563
วันจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้                  : 01 ก.ค. 2563

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : จันทนิดา สาริกะภูติ
ตำแหน่ง                       : ผู้อำนวยการสำนักงานวางแผนและการเงิน


______________________________________________________________________

การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้                  

เรื่อง                        : การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
ชื่อย่อหุ้นกู้                      : SCC224A
ชื่อเต็มหุ้นกู้                     : หุ้นกู้ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย ครั้ง 1/2561
ปีที่ครบกำหนดไถ่ถอน                  : 2565
มูลค่าหุ้นกู้ (บาท)                   : 30,000,000,000.00
งวดที่ชำระดอกเบี้ย                   : 9
อัตราดอกเบี้ย (%ต่อปี)                 : 3.00
อัตราดอกเบี้ย (บาทต่อหน่วย)              : 7.479452
งวดดอกเบี้ย                     : วันที่ 01 เม.ย. 2563 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2563
จำนวนวันที่ใช้ในการคำนวณดอกเบี้ย (วัน)         : 91
วันปิดสมุดเพื่อสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้        : 17 มิ.ย. 2563
วันไม่ได้รับสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้(XI)       : 15 มิ.ย. 2563
วันจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้                  : 01 ก.ค. 2563

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : จันทนิดา สาริกะภูติ
ตำแหน่ง                       : ผู้อำนวยการสำนักงานวางแผนและการเงิน


______________________________________________________________________

การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้                  

เรื่อง                        : การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
ชื่อย่อหุ้นกู้                      : SCC22OA
ชื่อเต็มหุ้นกู้                     : หุ้นกู้ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย ครั้ง 2/25561
ปีที่ครบกำหนดไถ่ถอน                  : 2565
มูลค่าหุ้นกู้ (บาท)                   : 10,000,000,000.00
งวดที่ชำระดอกเบี้ย                   : 7
อัตราดอกเบี้ย (%ต่อปี)                 : 3.10
อัตราดอกเบี้ย (บาทต่อหน่วย)              : 7.728767
งวดดอกเบี้ย                     : วันที่ 01 เม.ย. 2563 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2563
จำนวนวันที่ใช้ในการคำนวณดอกเบี้ย (วัน)         : 91
วันปิดสมุดเพื่อสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้        : 17 มิ.ย. 2563
วันไม่ได้รับสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้(XI)       : 15 มิ.ย. 2563
วันจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้                  : 01 ก.ค. 2563

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : จันทนิดา สาริกะภูติ
ตำแหน่ง                       : ผู้อำนวยการสำนักงานวางแผนและการเงิน


______________________________________________________________________

การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้                  

เรื่อง                        : การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
ชื่อย่อหุ้นกู้                      : SCC234A
ชื่อเต็มหุ้นกู้                     : หุ้นกู้ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย ครั้ง 1/2562
ปีที่ครบกำหนดไถ่ถอน                  : 2566
มูลค่าหุ้นกู้ (บาท)                   : 15,000,000,000.00
งวดที่ชำระดอกเบี้ย                   : 5
อัตราดอกเบี้ย (%ต่อปี)                 : 3.10
อัตราดอกเบี้ย (บาทต่อหน่วย)              : 7.728767
งวดดอกเบี้ย                     : วันที่ 01 เม.ย. 2563 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2563
จำนวนวันที่ใช้ในการคำนวณดอกเบี้ย (วัน)         : 91
วันปิดสมุดเพื่อสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้        : 17 มิ.ย. 2563
วันไม่ได้รับสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้(XI)       : 15 มิ.ย. 2563
วันจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้                  : 01 ก.ค. 2563

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : จันทนิดา สาริกะภูติ
ตำแหน่ง                       : ผู้อำนวยการสำนักงานวางแผนและการเงิน


______________________________________________________________________

การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้                  

เรื่อง                        : การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
ชื่อย่อหุ้นกู้                      : SCC244A
ชื่อเต็มหุ้นกู้                     : หุ้นกู้ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย ครั้ง 1/2563
ปีที่ครบกำหนดไถ่ถอน                  : 2567
มูลค่าหุ้นกู้ (บาท)                   : 25,000,000,000.00
งวดที่ชำระดอกเบี้ย                   : 1
อัตราดอกเบี้ย (%ต่อปี)                 : 2.80
อัตราดอกเบี้ย (บาทต่อหน่วย)              : 6.980822
งวดดอกเบี้ย                     : วันที่ 01 เม.ย. 2563 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2563
จำนวนวันที่ใช้ในการคำนวณดอกเบี้ย (วัน)         : 91
วันปิดสมุดเพื่อสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้        : 17 มิ.ย. 2563
วันไม่ได้รับสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้(XI)       : 15 มิ.ย. 2563
วันจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้                  : 01 ก.ค. 2563

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : จันทนิดา สาริกะภูติ
ตำแหน่ง                       : ผู้อำนวยการสำนักงานวางแผนและการเงิน


______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้