รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 พ.ค. 2563 20:15:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ เปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงาน โอนทุนสำรองตามกฎหมาย เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น(รวม Par) ลดทุนจดทะเบียนด้วยการลดมูลค่าหุ้น และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
หลักทรัพย์
SLM
แหล่งข่าว
SLM
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 29 พ.ค. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 02 ก.ค. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 15 มิ.ย. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 12 มิ.ย. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par)
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                     : โรงแรม โกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม 
ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
หมายเหตุ                      :
งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ 17 มีนาคม 2563
งดจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 17 มี.ค. 2563
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
______________________________________________________________________


การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (PAR)           

เรื่อง                        : การรวมมูลค่าที่ตราไว้ (รวม par)
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 29 พ.ค. 2563
มูลค่าที่ตราไว้(Par) เดิม(บาท/หุ้น)            : 5.00
มูลค่าที่ตราไว้(Par) ใหม่(บาท/หุ้น)            : 25.00
______________________________________________________________________

การลดทุนชำระ                    

เรื่อง                        : การลดทุนโดยลดมูลค่าที่ตราไว้ (Par )
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 29 พ.ค. 2563
มูลค่าที่ตราไว้ก่อนการลดทุน (บาทต่อหุ้น)           : 25.00
มูลค่าที่ตราไว้หลังการลดทุน (บาทต่อหุ้น)          : 0.50
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้