รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 พ.ค. 2563 20:09:00
หัวข้อข่าว
แจ้งเปลี่ยนสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
หลักทรัพย์
CPN
แหล่งข่าว
CPN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ 51/2563/021

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

เรื่อง  แจ้งเปลี่ยนสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 
และการเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") 
ขอเรียนแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00
น. ดังนี้
1.  เปลี่ยนสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จาก
เดิม
ห้องประชุม ชั้น 12 อาคาร เดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ส เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร
เปลี่ยนเป็น
ห้องโลตัสสวีท 1 - 4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 
999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
2.  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พร้อมทั้งเอกสารแนบ ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ที่ http://cpn-th.listedcompany.com/shareholder_meeting.html ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
เป็นต้นไป นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานประจำปี 2562 ไว้ที่
http://cpn-th.listedcompany.com/home.html
หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นเกี่ยวกับวาระการประชุมครั้งนี้ 
สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ co.secretary@cpn.co.th หรือโทรสารหมายเลข 0-2264-5593
โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุชื่อ นามสกุล และที่อยู่ที่ติดต่อได้ เพื่อบริษัทฯ รวบรวมชี้แจงในที่ประชุมต่อไป
สืบเนื่องจากภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 
และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสาธารณสุขของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกันความเสี่ยงและเพื่อความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทฯ
ขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
แทนการมาประชุมด้วยตนเอง
ทั้งนี้ หากมีคำสั่งใด ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจะกระทบต่อการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2563 บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
  -สุทธิชัย จิราธิวัฒน์-
  (นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์)  
  ประธานกรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้