รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 พ.ค. 2563 17:38:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2563
หลักทรัพย์
BRRGIF
แหล่งข่าว
BRRGIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

เรื่อง    แจ้งมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2563    
เรียน    กรรมการผู้จัดการ
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย  มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2563 
ใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ (BRRGIF) ("กองทุนรวม")
ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่
26 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องคราวน์ บอลรูม ชั้น 21 โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินีพาร์ค
รายละเอียดเป็นไปตามข้อมูลที่บริษัทจัดการเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2563
ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ (BRRGIF)
บริษัทจัดการขอแจ้งให้ทราบว่า 
แม้ภาครัฐได้มีการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) แล้ว แต่เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) จากการรวมตัวของผู้ถือหน่วยลงทุนจำนวนมาก
บริษัทจัดการสนับสนุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณามอบฉันทะให้ผู้จัดการกองทุนแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอ
ง ในการนี้ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่ได้เข้าประชุมสามารถสอบถามคำถามหรือข้อสงสัยได้อย่างเท่าเทียม
บริษัทจัดการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 (Record Date)
สามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2563
มายังบริษัทจัดการได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2563
ผ่านช่องทางและวิธีการดังที่ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
โดยบริษัทจัดการจะบันทึกคำถามที่ส่งเข้ามาผ่านช่องทางและวิธีการดังกล่าว
พร้อมอธิบายคำตอบไว้ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2563 อย่างครบถ้วน
นอกจากนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ประจำปี 2563 
บริษัทจัดการจะจัดให้มีการถ่ายทอดสดการประชุม (Live Broadcast) ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียม
โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ณ วันที่ 29 พฤษภาคม
2563 (Record Date) สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ด (Scan QR
Code) ซึ่งได้แสดงไว้บนปกของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2563
หรือเข้าเว็บไซต์ของกองทุนรวม ที่ www.brrgif.com พร้อมกรอกเลขทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน 10 หลัก
ที่ระบุไว้ในเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน และ เลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอแจ้งให้ทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2563 
ต้องมีผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหน่วยลงทุนมาประชุมไม่น้อยกว่า 25
คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด และต้องมีหน่วยลงทุนนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1
ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม
จึงจะเป็นองค์ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การนับเป็นองค์ประชุมข้างต้น
จะนับจากผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุม ณ สถานที่จัดประชุมเท่านั้น
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
บริษัทจัดการขอความร่วมมือให้ท่านปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำป
ี 2563 รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย อย่างเคร่งครัด
เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมและเพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื
้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
  ขอแสดงความนับถือ


  (นายพรชลิต พลอยกระจ่าง)
  Deputy Managing Director
Real Estate & Infrastructure Investment
โทร 0-2674-6400 ต่อ 553
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้