รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 พ.ค. 2563 17:00:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : GULF42C2010M เริ่มซื้อขายวันที่ 1 มิถุนายน 2563
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ผู้ออก DW                      : บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด 
(มหาชน) (MBKET)
ชื่อย่อ DW                      : GULF42C2010M
ชื่อเต็ม DW                     : ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท กัลฟ์ 
เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนตุลาคม 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น M
ตลาดรอง                      : SET
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 01 มิ.ย. 2563
จำนวนหน่วย DW (หน่วย)                : 50,000,000
สินทรัพย์อ้างอิง                    : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 (GULF)
ราคา DW (บาท/หน่วย)                 : 1.00
มูลค่า DW (บาท)                   : 50,000,000.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หุ้นสามัญอ้างอิง)         : 8.21 : 1
อัตราการใช้สิทธิ (คำนวณ)               : 0.1218
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 50.32
ราคาอ้างอิง                     : ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการซื้อขายสุดท้าย
ประเภท DW                     : สิทธิในการซื้อ (Call warrant)
ประเภทการใช้สิทธิ                   : แบบยุโรป
วันที่ต้องรายงานการกระจาย               : 31 ส.ค. 2563
วันทำการซื้อขายสุดท้าย                 : 22 ต.ค. 2563
วันครบกำหนดอายุ                   : 28 ต.ค. 2563
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 28 ต.ค. 2563
ผู้ดูแลสภาพคล่อง                    : บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด
 (มหาชน) (MBKET)
เงื่อนไขในการทำ Settlement              : Cash settlement
หมายเหตุ                      :
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไข 
และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวได้จากสรุปข้อสนเทศในรูปแบบ PDF file
______________________________________________________________________