รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 พ.ค. 2563 13:24:00
หัวข้อข่าว
การจัดส่งรายงานข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบแทนการจัดประชุมสามัญของผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2563
หลักทรัพย์
TLGF
แหล่งข่าว
TLGF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน/ หน่วยทรัสต์        

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
ประเภทการประชุม                   : สามัญ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 29 พ.ค. 2563
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อได้รับสิทธิเข้าร่วมประชุม        : 12 มิ.ย. 2563
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 10 มิ.ย. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - เรื่องที่ 1  รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2562
เรื่องที่ 2  รับทราบการจัดการกองทุนรวมในเรื่องที่สำคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต
เรื่องที่ 3    รับทราบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ประจำปี 2562
เรื่องที่ 4     รับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 29 
กุมภาพันธ์ 2563
เรื่องที่ 5    รับทราบการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562
เรื่องที่ 6    รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563
หมายเหตุ                      :
หมายเหตุ           :
1. เนื่องจากเป็นการประชุมเพื่อรายงานให้ผู้ถือหน่วยทราบ
จึงจัดส่งข้อมูลเพื่อรับทราบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ แทนการจัดประชุม AGM
2.ผู้ถือหน่วยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 โดยนำส่งมาที่ tlgf@ 
ktam.co.th ทั้งนี้
บริษัทจัดการจะสรุปประเด็นสำคัญและเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 
2563
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้