รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 พ.ค. 2563 13:05:00
หัวข้อข่าว
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ( แก้ไข )
หลักทรัพย์
TVI
แหล่งข่าว
TVI
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ทวว.014/2563

                29 พฤษภาคม 2563

เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) 
ขอเรียนแจ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ว่า
ตามแบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563
(วันที่ทำรายการ 25 พฤษภาคม 2563) ของผู้บริหาร 2 ท่าน คือ
1. นางสาวเจนจิรา อัศวะธนกุล (รองกรรมการผู้อำนวยการ) ได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนร้อยละ 0.9710 
ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของหุ้นสามัญของบริษัท
   2. นายเทพพันธ์ อัศวะธนกุล (รองกรรมการผู้อำนวยการ) ได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนร้อยละ 0.9710 
ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของหุ้นสามัญของบริษัท
  เมื่อรวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ของกลุ่ม (บริษัท เจน พันธ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) 
เป็นผลให้กลุ่มถือครองหุ้นสามัญของบริษัทฯ ภายหลังการได้มาในครั้งนี้คิดเป็นร้อยละ 15.2366%
ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ

  บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่า การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าว 
ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการบริหารงาน การจัดการ ตลอดจนนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่างใด

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                  ขอแสดงความนับถือ

                      นางสุณีย์ ธีราวิทยางกูร
                   กรรมการและเลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้