รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 พ.ค. 2563 12:59:00
หัวข้อข่าว
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering (Record Date) และสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
หลักทรัพย์
MINT
แหล่งข่าว
MINT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 18 พ.ค. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 19 มิ.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 13 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 01 มิ.ย. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 29 พ.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - การเพิ่มทุน
 - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
 - การออกหุ้นกู้
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
 - แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 และ ข้อ 32/1
สถานที่ประชุม (แก้ไข)                 : ห้องแกรนด์ ริเวอร์ไซด์ บอลรูม ชั้น 10 โรงแรมอวานี 
พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 18 พ.ค. 2563
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
หมายเหตุ                      :
- เนื่องจากความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 
(COVID-19) ที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติให้งดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562
เพื่อสำรองเงินไว้ในการบริหารสภาพคล่องและเป็นเงินทุนหมุนเวียน
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 18 พ.ค. 2563
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 1,037,955,941
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 1,037,955,941
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญ
   จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 716,124,785
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น               : 29 มิ.ย. 2563
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date) 
(แก้ไข)
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)        : 26 มิ.ย. 2563
(แก้ไข)
 จัดสรรให้กับ                   : เพื่อรองรับการปรับสิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 8,000,000
 จัดสรรให้กับ                   : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 313,831,156
หมายเหตุ                      :
อัตราส่วนของการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนสำหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น(R
O)ในอัตราไม่ต่ำกว่า 6.45 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่
ราคาเสนอขายของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering 
ให้คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในช่วงเวลาตั้งแต่ 7 - 15
วันที่มีการซื้อขายติดต่อกันก่อนหน้าวันที่มีการกำหนดราคาเสนอขาย ("ราคาตลาด")
หักด้วยส่วนลดจำนวนไม่เกินร้อยละ 15 ของราคาตลาด
โดยบริษัทจะประกาศราคาเสนอขายก่อนหน้าวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่อ
อกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering
อย่างไรก็ดี ภายหลังจากที่ได้มีการประกาศราคาเสนอขาย บริษัทอาจปรับเปลี่ยน 
หรือแก้ไขราคาเสนอขายที่ได้ประกาศ ไม่ว่าโดยการเพิ่มหรือลดราคา
โดยการปรับราคาเสนอขายดังกล่าวจะไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาเสนอขายที่ได้ประกาศไว้
วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น 
บริษัทจะกำหนดและประกาศให้ทราบผ่านทางระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป ทั้งนี้
ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2563
ในการนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัท 
หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัทมอบหมาย
เป็นผู้มีอํานาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ดังกล่าว
______________________________________________________________________


การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ              

เรื่อง                        : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 18 พ.ค. 2563
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย)       : 313,831,156
  หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ       : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
  จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)               : 313,831,156
  อัตราส่วน (หุ้นเดิม : ใบสำคัญแสดงสิทธิ)       : 17 : 1
  ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)            : 0
  ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ            
   ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ              : MINT- W7
   ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ               : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไมเนอร์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7
   อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1 : 1
   อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ              :
  ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
หมายเหตุ                      :
ใบสำคัญแสดงสิทธิ MINT-W7 ไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยมีราคาใช้สิทธิ 
เท่ากับราคาตลาดบวกส่วนเพิ่มไม่เกินร้อยละ 10 โดยราคาตลาด
หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทย้อนหลังในระหว่าง 7 - 15 วันที่มีการซื้อขายติดต่อกัน
ก่อนวันกำหนดราคาใช้สิทธิและรายละเอียดเกี่ยวกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ MINT-W7
อัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น
วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MINT-W7 (Record Date) 
จะถูกกำหนดในภายหลัง โดยจะประกาศให้ทราบผ่านทางระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อย่างไรก็ดี
การกำหนดสิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนและขึ้นอยู่กับการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ในการนี้ให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัท 
หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัทมอบหมาย
เป็นผู้มีอํานาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MINT-W7 ซึ่งรวมถึง
(แต่ไม่จำกัดเพียง) การกําหนด หรือแก้ไขหลักเกณฑ์เงื่อนไข ข้อกำหนดสิทธิ และรายละเอียดอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิ MINT-W7
โดยรวมถึงการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือหลายคราว อัตราการจัดสรร
วิธีการชำระราคา อัตราการใช้สิทธิ
ราคาใช้สิทธิ และการคำนวณราคาใช้สิทธิ (รวมถึงส่วนเพิ่มใด ๆ)
การกําหนดวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MINT-W7 
วันใช้สิทธิครั้งแรกและวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และข้อกำหนดหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
และให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจในการเข้าเจรจาตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งดําเนินการต่าง ๆ อันจําเป็นเกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MINT-W7
การนําใบสำคัญแสดงสิทธิ MINT-W7
และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย
์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนในการดําเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้