รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 พ.ค. 2563 12:51:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม
หลักทรัพย์
NOBLE
แหล่งข่าว
NOBLE
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล         


เรื่อง                        : ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม
รายละเอียด                     :
ตามที่บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") มีข่าวปรากฏตามสื่อต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการเข้าครอบงำกิจการบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
โดยทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ขอให้บริษัทฯ ชี้แจงเกี่ยวกับข้อเท็จจริงดังกล่าวนั้น
บริษัทฯ ใคร่ขอเรียนชี้แจงว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ซึ่งหากบริษัทฯ 
ได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมแล้ว บริษัทฯ จะรีบดำเนินการแจ้งข่าวให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทราบโดยเร็วต่อไป


             ลงลายมือชื่อ ___________________________
                  ( นายธงชัย บุศราพันธ์ )
                  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้