รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 พ.ค. 2563 07:47:00
หัวข้อข่าว
ตลาดตราสารหนี้เพิ่มสินค้า : ตราสารหนี้ของ BOT225A เริ่มซื้อขายวันที่ 1 มิถุนายน 2563
หลักทรัพย์
BEX
แหล่งข่าว
BEX
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : ตราสารหนี้
ผู้ออกตราสารหนี้                    : ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT)
ชื่อตราสารหนี้                     : BOT225A
หมวดอุตสาหกรรม                   : SA
กระดานซื้อขาย                    : AP
วันครบกำหนดไถ่ถอน                  : 25 พ.ค. 2565
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 01 มิ.ย. 2563
ราคาไถ่ถอนต่อหน่วย                  : 1,000.00
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย                  : 1,000.00
จำนวนหน่วยคงค้างณ วันรับเข้าจดทะเบียน         : 36,000,000
มูลค่าที่ตราไว้รวม                   : 36,000,000,000.00
อายุ                        : 2 ปี
อัตราดอกเบี้ย                    : 0.61%
รอบการจ่ายดอกเบี้ย                  : ทุก 6 เดือน
นายทะเบียน                     : ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ                      :
BOT225A เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
______________________________________________________________________