รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 พ.ค. 2563 06:38:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ HYDRO และ PACE ระหว่างวันที่ 4 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2563 โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance
หลักทรัพย์
HYDRO
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การปลดเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การปลดเครื่องหมาย SP ชั่วคราว
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) (HYDRO)
 - บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (PACE)
ปลดเครื่องหมาย                    : SP
วันที่ปลดเครื่องหมาย                  : วันที่ 04 มิ.ย. 2563 ถึงวันที่ 03 ก.ค. 2563
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : 07 ก.ค. 2563
เหตุผล                       :
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราว
หมายเหตุ                      :
- ผู้ลงทุนต้องซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชี Cash Balance กล่าวคือ 
ผู้ซื้อต้องชำระเงินทั้งจำนวนก่อนการซื้อหลักทรัพย์
- ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะกำหนดให้หลักทรัพย์ HYDRO และ PACE มีราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) 
ไม่เกินหนึ่งเท่าจากราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2563
ซึ่งเป็นวันแรกที่มีการซื้อขาย (อย่างไรก็ดี หากในวันที่ 4 มิถุนายน 2563
ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะใช้เกณฑ์ราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor)
นี้ต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น) และเมื่อได้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ HYDRO และ PACE
แล้ว ในวันทำการถัดไปราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor)
ของหลักทรัพย์ดังกล่าวจะถูกปรับให้เป็นไปตามเกณฑ์ปกติ
- ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่นำหลักทรัพย์มารวมในการคำนวณดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Index) 
หรือดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai Index)
______________________________________________________________________

การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย NC
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) (HYDRO)
 - บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (PACE)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : NC
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : วันที่ 04 มิ.ย. 2563 ถึงวันที่ 03 ก.ค. 2563
วันที่ปลดเครื่องหมาย NC                : 07 ก.ค. 2563
เหตุผล                       :
เพื่อเปิดให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance
______________________________________________________________________

ศึกษาข้อมูล                     

เรื่อง                        : เตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูล
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) (HYDRO)
 - บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (PACE)
หมายเหตุ                      :
- ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลของ HYDRO และ PACE โดยละเอียด เช่น ฐานะการเงิน 
ผลการดำเนินงาน ความเห็นผู้สอบบัญชี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คณะกรรมการ ข่าวย้อนหลัง เป็นต้น
ตลอดจนความเสี่ยงและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย
- เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ได้รวบรวมเบื้องต้นซึ่งข้อมูลงบการเงินพร้อมความเห็นผู้สอบบัญชีงวดล่าสุด และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี
 (แบบ 56-1) ล่าสุดที่บริษัทเปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ
______________________________________________________________________