รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 พ.ค. 2563 06:36:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ JKN เริ่มซื้อขายวันที่ 1 มิถุนายน 2563
หลักทรัพย์
JKN
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) (JKN)
ทุนเดิม (บาท)                    : 303,749,114.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 607,498,229
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 27
ทุนใหม่ (บาท)                    : 303,749,128.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 607,498,256
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (JKN-W1) จำนวน 25 หน่วย
 แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 27 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1.125
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 13.3333
วันใช้สิทธิ                      : 08 พ.ค. 2563
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 01 มิ.ย. 2563
______________________________________________________________________