รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 พ.ค. 2563 06:35:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ CHAYO เริ่มซื้อขายวันที่ 1 มิถุนายน 2563
หลักทรัพย์
CHAYO
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (CHAYO)
ทุนเดิม (บาท)                    : 314,999,985.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 629,999,971
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 41,998,887
ทุนใหม่ (บาท)                    : 335,999,429.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 671,998,858
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50000
จัดสรรรเพื่อ                     : การจ่ายหุ้นปันผล
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล)              : 15 : 1
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 01 มิ.ย. 2563
______________________________________________________________________