รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 พ.ค. 2563 18:25:00
หัวข้อข่าว
กรรมการอิสระลาออก และการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
หลักทรัพย์
MFC
แหล่งข่าว
MFC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 46 และที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2563 
ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563
ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ตามลำดับ โดยให้มีผลเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
("สำนักงาน ก.ล.ต.") นั้น
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 
ได้รับทราบหนังสือของพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
ที่ได้แจ้งถึงความไม่สะดวกในการทำหน้าที่กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท
(บริษัทยังไม่ได้ยื่นแบบขอรับความเห็นชอบต่อสำนักงาน ก.ล.ต.) ที่ประชุมจึงมีมติดังนี้
1.  ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนดำเนินการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทนตำ
แหน่งที่ว่างลง
2.  แต่งตั้งนายบิน วีริงกา กรรมการอิสระ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 
พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งจะทำให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย
(1)  ดร. โชคชัย อักษรนันท์    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(2)  ดร. วิกรม คุ้มไพโรจน์    กรรมการตรวจสอบ
(3)  นายบิน วีริงกา      กรรมการตรวจสอบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้