รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 พ.ค. 2563 17:01:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้ (QHOP) ประจำปี 2563
หลักทรัพย์
QHOP
แหล่งข่าว
QHOP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ย.ท. 02123/2563
วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
เรื่อง  แจ้งการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้ 
(QHOP) ประจำปี 2563

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้ (QHOP) ("กองทุนรวม")
ได้พิจารณาแต่งตั้งให้บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมประจำปี 2563
โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้
1.  นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9169 และ/หรือ
2.  นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4752 และ/หรือ
3.  นางสาววันนิสา งามบัวทอง    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6838 และ/หรือ
4.  นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6699

โดยให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทุนรวม 
และในกรณีที่บุคคลดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด ทำหน้าที่แทนได้

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 420,000 บาท 
(ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าเดินทาง ค่าแสตมป์ และอื่นๆ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้