รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 พ.ค. 2563 12:41:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเผยแพร่สรุปประเด็นสำคัญในลักษณะคำถามและคำตอบจากการเปิดโอกาสให้ ผู้ถือหน่วยทรัสต์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับรายงานข้อมูลของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ (B-WORK) ประจำปี 2563
หลักทรัพย์
B-WORK
แหล่งข่าว
B-WORK
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เรียน    กรรมการผู้จัดการ
      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ("ผู้จัดการกองทรัสต์") 
ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ (B-WORK)
("กองทรัสต์") ได้จัดส่งรายงานข้อมูลของกองทรัสต์ ประจำปี 2563 สำหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์
แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563
("รายงานข้อมูล") และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงรายงานประจำปี 2562 ของกองทรัสต์ 
ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทางไปรษณีย์ตอบรับ รวมถึงเผยแพร่เอกสารดังกล่าวลงบนเว็บไซต์กองทรัสต์
ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา
และผู้จัดการกองทรัสต์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับรายงานข้อม
ูล และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงรายงานประจำปี 2562 ของกองทรัสต์ ในระหว่างวันที่ 29 เมษายน
2563 ถึง
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 
รายละเอียดเป็นไปตามข้อมูลที่ผู้จัดการกองทรัสต์เผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 เรื่อง
แจ้งการเผยแพร่รายงานข้อมูลของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ (B-WORK)
 สำหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์ แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563 นั้น
ผู้จัดการกองทรัสต์ขอแจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้พ้นกำหนดระยะเวลาที่ผู้จัดการกองทรัสต์ได้เปิดโอกาสให้
ผู้ถือหน่วยทรัสต์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับรายงานข้อมูล และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งรวมถึงรายงานประจำปี 2562 ของกองทรัสต์แล้ว
ทั้งนี้ผู้จัดการกองทรัสต์ได้รวบรวมรายการคำถามและจัดทำสรุปประเด็นสำคัญในลักษณะคำถามและคำตอบ ("Q&A")
โดยได้ส่งสำเนา Q&A ดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ นอกจากนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์ได้เผยแพร่ Q&A 
ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของกองทรัสต์ ตั้งแต่ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไปที่
http://www.bworkreit.com/th/investor-relations/unitholders-information/shareholder-meeting

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้