รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 พ.ค. 2563 09:22:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 108 (แก้ไข)
หลักทรัพย์
BAY
แหล่งข่าว
BAY
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 27 พ.ค. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 30 ก.ค. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 11 มิ.ย. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 10 มิ.ย. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
 - - รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 
และสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
- การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร
สถานที่ประชุม                     : อาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ (เพิ่มเติม)                  :
- รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 
และสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
______________________________________________________________________

รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

การเข้าซือกิจการโดยการซื้ิอหุ้นในอัตราร้อยละ 50 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท SB Finance 
Company Inc. ซึ่งประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้