รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 พ.ค. 2563 17:53:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
หลักทรัพย์
TMW
แหล่งข่าว
TMW
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2019
ไตรมาส                       : Yearly
สิ้นสุดวันที่                      : 31 มี.ค. 2563
หมายเหตุ                      :
 
เรียน  ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จาก  บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)
วันที่  27 พฤษภาคม 2563
เรื่อง  ผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 เปรียบเทียบกับปีที่สิ้นสุดวันที่ 31 
มีนาคม 2562
  
      บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด(มหาชน) 
รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯตามงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 และ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562  ดังนี้
                      (หน่วย : พันบาท)
งบกำไรขาดทุน  (หน่วย : บาท)   ปี 2562    สัดส่วน  ปี 2561    สัดส่วน   ปี 62 / 61
รายได้จากการขาย    2,910,867   100.0%   3,275,699   100.0%  -11.1%
รายได้อื่น      16,941  0.6%      19,735  0.6%  -14.2%
รวมรายได้    2,927,808   100.6%   3,295,434   100.6%  -11.2%
ต้นทุนขาย    2,345,392   80.6%   2,586,420   79.0%  -9.3%
กำไรขั้นต้น     565,475   19.4%     689,280   21.0%  -18.0%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร     300,487   10.3%     276,204   8.4%  8.8%
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน       6,987   0.2%       8,282   0.3%  -15.6%
รวมค่าใช้จ่ายก่อนภาษีเงินได้    2,652,867   91.1%   2,870,906   87.6%  -7.6%
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     274,941   9.4%     424,528   13.0%  -35.2%
ภาษีเงินได้      39,294   1.3%      53,915   1.6%  -27.1%
กำไรสำหรับปี     235,648   8.1%     370,613   11.3%  -36.4%

          รายได้- ต้นทุนขาย-กำไรขั้นต้น
                     (หน่วย : พันบาท)           (หน่วย : พันบาท) (หน่วย : พันบาท)
รายการ   ปี 2562  %   ปี 2561  %  ปี 62 / 61
รายได้จากการขาย- พลาสติก  1,807,559  100.0%  2,009,966  100.0%  -10.1%
รายได้จากการขาย - แมกนีเซียม  953,263  100.0%  1,137,333  100.0%  -16.2%
รายได้จากการขาย - แม่พิมพ์  150,045  100.0%  128,400  100.0%  16.9%
  รวมรายได้จากการขาย  2,910,867  100.0%  3,275,699  100.0%  -11.1%
ต้นทุนขาย -พลาสติก  1,448,991  80.2%  1,611,645  80.2%  -10.1%
ต้นทุนขาย - แมกนีเซียม  799,511  83.9%  892,153  78.4%  -10.4%
ต้นทุนขาย - แม่พิมพ์  96,890  64.6%  82,622  64.3%  17.3%
  รวมต้นทุนขาย  2,345,392  80.6%  2,586,420  79.0%  -9.3%
กำไรขั้นต้น - พลาสติก  358,568  19.8%  398,321  19.8%  -10.0%
กำไรขั้นต้น - แมกนีเซียม  153,752  16.1%  245,180  21.6%  -37.3%
กำไรขั้นต้น - แม่พิมพ์  53,155  35.4%  45,778  35.7%  16.1%
  รวมกำไรขั้นต้น  565,475  19.4%  689,279  21.0%  -18.0%

โครงสร้างรายได้จากการขาย
                         (หน่วย : พันบาท)
ส่วนงานธุรกิจ   ปี 2562  %   ปี 2561   %   ปี 62 / 61
ชิ้นส่วนพลาสติก  1,807,559  62.10%  2,009,966  61.40%  -10.10%
ชิ้นส่วนแมกนีเซียม  953,263  32.70%  1,137,333  34.70%  -16.20%
 แม่พิมพ์  150,045  5.20%  128,400  3.90%  16.90%
  รวม  2,910,867  100.00%  3,275,699  100.00%  -11.10%

        โครงสร้างต้นทุนขาย                (หน่วย : พันบาท)
                             (หน่วย : พันบาท)
ส่วนงานธุรกิจ   ปี 2562   %   ปี 2561  %  ปี 62/61
ชิ้นส่วนพลาสติก  1,448,991  61.80%  1,611,645  62.30%  -10.10%
ชิ้นส่วนแมกนีเซียม  799,511  34.10%  892,153  34.50%  -10.40%
แม่พิมพ์  96,890  4.10%  82,622  3.20%  17.30%
  รวม  2,345,392  100.00%  2,586,420  100.00%  -9.30%

          โครางสร้างกำไรขั้นต้น          
                         (หน่วย : พันบาท)
ส่วนงานธุรกิจ   ปี 2562  %   ปี 2561   %   ปี 62 / 61
ชิ้นส่วนพลาสติก  358,568  63.4%  398,321  57.8%  -10.0%
ชิ้นส่วนแมกนีเซียม  153,752  27.2%  245,180  35.6%  -37.3%
แม่พิมพ์  53,155  9.4%  45,778  6.6%  16.1%
 รวม   565,475  100.0%  689,279  100.0%  -18.0%

ในรอบปี 2562 ผลประกอบการของบริษัทฯตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
  โดยภาพรวมบริษัทฯทำรายได้จากการขาย 2,910.9 ล้านบาท ลดลง 11.1% ต้นทุนขาย 2,345.4 ล้านบาท ลดลง 9.3% 
มีอัตราส่วนประมาณ 80% ของยอดขายรวม รายการสำคัญในต้นทุนขายที่นอกเหนือจากวัตถุดิบ ได้แก่
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 242 ล้านบาท  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงาน 511.1 ล้านบาท
และค่าพลังงาน 133.4 ล้านบาท รวมจำนวนเงิน 886.5 ล้านบาท คิดเป็น 37.8%ของต้นทุนขายรวม กำไรขั้นต้น
565.5 ล้านบาท ลดลง 18% อัตราส่วนกำไรขั้นต้น 20% ของยอดขายรวม  ค่าใช้จ่ายรวมก่อนภาษีเงินได้
2,652.9 ล้านบาท ลดลง 7.6% อัตราส่วนประมาณ 91% ของยอดขายรวม
  เมื่อพิจารณาตัวเลขในตารางรายได้ ต้นทุนขายและกำไรขั้นต้นที่แสดงข้างต้นปี 2562 และ ปี 2561 
เป็นดังนี้
  ยอดขายชิ้นส่วนพลาสติก 1,807.5 ล้านบาท ลดลง 10.1%  อัตราส่วน 62.1%ของยอดขายรวม 
แยกเป็นยอดขายในประเทศ 1,773.9 ล้านบาท และยอดขายส่งออก 33.6 ล้านบาท
  ยอดขายชิ้นส่วนแมกนีเซียม 953.3 ล้านบาท ลดลง 16.2% อัตราส่วน 32.7%ของยอดขายรวม 
แยกเป็นยอดขายในประเทศ 660.2 ล้านบาท และยอดขายส่งออก 293.1 ล้านบาท
เนื่องจากลูกค้าชะลอคำสั่งซื้อทั้งในส่วนงานชิ้นส่วนพลาสติกและชิ้นส่วนแมกนีเซียมสำหรับกล้องถ่ายรูป
  ยอดขายแม่พิมพ์ 150 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.9% มีอัตราส่วน 5.2%ของยอดขายรวม 
แยกเป็นยอดขายของโรงงานปทุมธานี 103.5 ล้านบาท และยอดขายของโรงงานนครราชสีมา 46.5 ล้านบาท
  ต้นทุนขายชิ้นส่วนพลาสติก 1,489 ล้านบาท ลดลง 10.1% มีอัตราส่วน 80.2% ของยอดขายชิ้นส่วนพลาสติก 
อัตราส่วน 61.8% ของต้นทุนขายรวม
  ต้นทุนขายชิ้นส่วนแมกนีเซียม 799.5 ล้านบาท ลดลง 10.4% มีอัตราส่วน 83.9% ของยอดขายชิ้นส่วนแมกนีเซียม 
อัตราส่วน 34.1%ของต้นทุนขายรวม
  ต้นทุนขายชิ้นส่วนแม่พิมพ์ 96.9 ล้านบาท ลดลง 17.3% มีอัตราส่วน 64.6% ของยอดขายแม่พิมพ์ และอัตราส่วน 
 4.1%ของต้นทุนขายรวม   
  กำไรขั้นต้นชิ้นส่วนพลาสติก 358.6 ล้านบาท ลดลง 10% มีอัตราส่วน 
19.8%ของยอดขายชิ้นส่วนพลาสติกและอัตราส่วน 63.4% ของกำไรขั้นต้นรวม
  กำไรขั้นต้นชิ้นส่วนแมกนีเซียม 153.7 ล้านบาท ลดลง 37.3% มีอัตราส่วน 
16.1%ของยอดขายชิ้นส่วนแมกนีเซียมและอัตราส่วน 27.2% ของกำไรขั้นต้นรวม
  กำไรขั้นต้นแม่พิมพ์ 53.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.1% มีอัตราส่วน 35.4%ของยอดขายแม่พิมพ์และอัตราส่วน 
9.4% ของกำไรขั้นต้นรวม
  ค่าใช้จ่ายในการขาย 64 ล้านบาท ได้รวมรายการที่สำคัญ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงาน 24.4 
ล้านบาท ค่าขนส่งสินค้าขาย 23.2 ล้านบาท และค่าขนส่งสินค้าส่งออก 8.5 ล้านบาท รวม 56 ล้านบาท
ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนประมาณ 87.5%ของค่าใช้จ่ายในการขาย
   ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 236.5 ล้านบาท ได้รวมรายการที่สำคัญ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงาน 
143.7 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ 19.7 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนประมาณ
69%ของค่าใช้จ่ายในการบริหาร
  ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 7 ล้านบาท ลดลง 15.6% 
เป็นดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินที่เกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์
  เนื่องจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ได้รวมถึงไตรมาสสี่ของบริษัทฯ 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2563
บริษัทฯได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 (Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19) } ลูกค้าชะลอการสั่งซื้อต่อเนื่องจากไตรมาสสามของบริษัทฯตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้รับผลกระทบจากการภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวอยู่แล้ว
ทำให้บริษัทฯจำเป็นต้องปรับกระบวนการผลิตในโรงงานบางส่วนและเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานให้สอดคล้องกับสถ
านการณ์ดังกล่าวเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น เช่น
ค่าแรงและค่าพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น      ผลกำไรสุทธิของบริษัทฯลดลง 36.4%จากปีก่อน
แต่บริษัทฯมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 483.3 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 12.3 ล้านบาท
เงินสดและเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 74.7 ล้านบาท
  สภาพคล่อง อัตราส่วนสภาพคล่อง 1.8 เท่า สภาพคล่องหมุนเร็ว 1.4 เท่า ระยะเวลา cash cycle 1 วัน 
สื่อความหมายว่า ระยะเวลาขายและเก็บหนี้ยาวกว่าระยะเวลาชำระหนี้ 1 วัน (ปีก่อน
ระยะเวลาชำระหนี้ยาวกว่าระยะเวลาขายและเก็บหนี้ 11 วัน)
  ความสามารถในการทำกำไร อัตรากำไรสุทธิ 8% (ปีก่อน 11%) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม 7% (ปีก่อน 12%) 
และอัตราการหมุนของสินทรัพย์ถาวร 12% (ปีก่อน 23%)
  ความสามารถในการชำระหนี้ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.4 เท่า (ปีก่อน 0.3 เท่า) 
และความสามารถในการชำระดอกเบี้ย 76 เท่า สูงกว่าปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 64 เท่า
เนื่องจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นและดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
  จากเหตุการณ์และตัววัดทางการเงินที่กล่าวมา 
บริษัทฯจำเป็นต้องบริหารกระแสเงินสดในการดำเนินงานเข้าและออกอย่างรอบคอบและระมัดระวังยิ่งขึ้นภายใต้สถาน
การณ์ไม่แน่นอนที่มีอยู่
  ในส่วนผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯอันเนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าวนี้ 
ทางสภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ 16/2563 ณ วันที่ 16 เมษายน 2563
และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 เรื่อง
มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโร
คติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีสำหรับการจัดทำงบการเงินที่ได้รับผลกระทบจากสถานกรณ์
COVID - 19 ที่มีรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2563 ผนวกกับข้อมูลรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2 และข้อ 3.3

              ลงชื่อ
                    (นายเทะซุจิ ทาเคกุชิ)
                                   ผู้จัดการบัญชีและการเงิน
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้