รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 พ.ค. 2563 08:32:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ WAVE เริ่มซื้อขายวันที่ 28 พฤษภาคม 2563
หลักทรัพย์
WAVE
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (WAVE)
ทุนเดิม (บาท)                    : 467,950,000.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 467,950,000
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,591
ทุนใหม่ (บาท)                    : 467,951,591.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 467,951,591
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (WAVE-W1) จำนวน 1,591 
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,591 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 6.00
วันใช้สิทธิ                      : 08 พ.ค. 2563
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 28 พ.ค. 2563
______________________________________________________________________