รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 พ.ค. 2563 17:29:00
หัวข้อข่าว
การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และงดจ่ายเงินปันผล
หลักทรัพย์
SAMCO
แหล่งข่าว
SAMCO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 26 พ.ค. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 21 ก.ค. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 10 มิ.ย. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 09 มิ.ย. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องพิมานแมน ชั้น 2 โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ 
เลขที่ 155 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

กรรมการ ที่ออกตามวาระและกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน
1. นายพิพิธ พิชัยศรทัต
2. นายธวัชชัย ช่องดารากุล
3. นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ
และแต่งตั้งนายณพน เจนธรรมนุกูล เป็นกรรมการ เพิ่มอีก 1 ท่าน
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 26 พ.ค. 2563
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
หมายเหตุ                      :
มีมติให้เสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2562 
เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2562 - วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท ซึ่งได้จ่ายปันผลไปเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563
ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับที่จะเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้