รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 พ.ค. 2563 08:55:00
หัวข้อข่าว
แจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการและอำนาจกรรมการ รายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการได้มาซึ่งทรัพย์สินและการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
หลักทรัพย์
NBC
แหล่งข่าว
NBC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 พ.ค. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 17 ส.ค. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 15 ก.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 14 ก.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - การเพิ่มทุน
 - การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
 - รายการที่เกี่ยวโยงกัน
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                     : สถานที่ ณ ห้องประชุมชั้น 9 (ห้อง B) 
อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ถนนเทพรัตน แขวงบางนา-ใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โดย
หมายเหตุ                      :
วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
วาระที่ 2   รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2562
วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562
วาระที่ 5    พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ
วาระที่ 6    พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย
ประจำปี 2563
วาระที่ 7    พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563
วาระที่ 8   พิจารณาอนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
วาระที่ 9    พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
วาระที่ 10   พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งธุรกิจและทรัพย์สินภายใต้ชื่อ คมชัดลึก จากบริษัท 
เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
วาระที่ 11   พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญทั้งหมดใน บริษัท กรีนเน็ต 1282 จำกัด
จากผู้ถือหุ้นเดิม
วาระที่ 12   พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 พ.ค. 2563
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 321,262,086
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 321,262,086
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญ
   จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 321,262,086
   อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)           : 5 : 2
   ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 0.53
  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น              : วันที่ 12 พ.ย. 2563 ถึงวันที่ 18 พ.ย. 2563
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น               : 16 ต.ค. 2563
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)        : 15 ต.ค. 2563
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 พ.ค. 2563
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
______________________________________________________________________เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 
ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ
โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ครั้งนี้ มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเพราะครบกำหนดวาระ จำนวน
 4 ราย ได้แก่
1.  นายสุธี ผ่องไพบูลย์  ดำรงตำแหน่ง  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2.  นายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย  ดำรงตำแหน่ง  กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
3.  นางวีรวรรณ วรรุตม์  ดำรงตำแหน่ง  กรรมการอิสระ
4.  นายเมธา สุนทรจิตร์   ดำรงตำแหน่ง  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
โดยเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการจำนวน 3 ราย 
ดังต่อไปนี้ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
1.  นายสุธี ผ่องไพบูลย์  ดำรงตำแหน่ง  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2.  นายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย  ดำรงตำแหน่ง  กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
3.  นางวีรวรรณ วรรุตม์  ดำรงตำแหน่ง  กรรมการอิสระ
และเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายศุทธิชัย 
บุนนาค ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทน นายเมธา สุนทรจิตร์
ที่พ้นจากการเป็นกรรมการเพราะครบกำหนดตามวาระ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้