รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 พ.ค. 2563 17:50:00
หัวข้อข่าว
แจ้งเปลี่ยนสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และมาตรการจัดการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
หลักทรัพย์
PTTGC
แหล่งข่าว
PTTGC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 20 เม.ย. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 02 มิ.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 09 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 05 พ.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 30 เม.ย. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การออกหุ้นกู้
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม (แก้ไข)                 : ห้องซินเนอร์ยี่ ฮอล์ ชั้น 6 อาคาร ซี 
ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ เลขที่ 555/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900.
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่ง ตามวาระ 
และตามข้อบังคับบริษัทฯ จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
1)  นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2)  นายประภาศ คงเอียด  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3)  นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์  กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
4)  นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต  กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5)  นางอรวดี โพธิสาโร  กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ความเห็นของคณะกรรมการ   :  คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย 
เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ
แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้
(1)  นายกฤษฎา บุญราช  ดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ)
แทน นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
(2)  นายประภาศ คงเอียด  ดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ) ต่ออีกวาระหนึ่ง
(3)  นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์  ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
(4)  นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต  ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
(5)  นางอรวดี โพธิสาโร  ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ กรรมการลำดับที่ (1) - (2) มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วน ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ 
และซึ่งเข้มกว่านิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้น
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้