รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 พ.ค. 2563 13:20:00
หัวข้อข่าว
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
หลักทรัพย์
CIMBT
แหล่งข่าว
CIMBT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 
ได้มีมติดังต่อไปนี้  ?  แต่งตั้ง / ต่อวาระ
    ?  ประธานกรรมการตรวจสอบ    -  กรรมการตรวจสอบ
    คือ   (1)         
.
โดยการแต่งตั้ง / ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่                  

     ?  กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
 

  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:
1.  ประธานกรรมการตรวจสอบ      นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล           
วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ  11      เดือน
2.  กรรมการตรวจสอบ  นายชาญมนู สุมาวงศ์  วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ  11      เดือน
3.  กรรมการตรวจสอบ  นายรอม หิรัญพฤกษ์   วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ  1  ปี 10  เดือน
4  กรรมการตรวจสอบ  นายนิติ  จึงนิจนิรันดร์    วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ  1  ปี 10  เดือน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  นางสาวสิริพร   สนั่นไพเราะ  

  พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน     ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 
- 4 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้
1.  ช่วยคณะกรรมการธนาคารในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง ด้านบัญชี 
หลักปฏิบัติในการรายงานต่างๆ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อพิจารณาว่ามีประสิทธิผลและเป็นไปตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่ง สปป.ลาว
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลอดจนหลักเกณฑ์ของหน่วยงานทางการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง การโยกย้าย ค่าตอบแทน การประเมินผลงาน 
และการถอดถอนผู้บริหารสูงสุดหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของตรวจสอบภายใน
4.พิจารณาคุณสมบัติ ความเป็นอิสระ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
เพื่อเสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชี
และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการธนาคารและผู้ถือหุ้น
5. สอบทานประเด็นสำคัญที่พบจากการสอบสวน การตรวจสอบ ประเด็นด้านการควบคุมภายใน 
และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตามที่ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และหน่วยงานกำกับดูแลของทางการตรวจพบ
และดูแลให้มีการดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสมภายในเวลาที่กำหนดโดยฝ่ายจัดการ
6. 
สอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการของกลุ่มธนาคารซีไอเอ็มบี
ไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานทางการอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร
7. 
สอบทานรายการที่ทำกับบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งเสนอโดยฝ่ายจัดกา
รทุกรายการ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่ออนุมัติ
8. รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไขหรือการปรับปรุงประเด็นต่างๆ 
หากคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วว่าอาจมีรายการที่มีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
มีการทุจริต การปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามระเบียบการปฏิบัติงานที่สำคัญ จุดอ่อนสำคัญด้านการควบคุมภายใน
หรือการฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร
9. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานด้านต่างๆ 
ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดเพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปีของธ
นาคาร โดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ลงนาม
10. อนุมัติกฎบัตรของตรวจสอบภายใน 
และให้ความเห็นชอบนโยบายตรวจสอบภายในก่อนนำเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่ออนุมัติ
11. ปฏิบัติภารกิจอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมายภายใต้กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้
1.  กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2.  ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
      

ลงชื่อ - เอ็นจิก โอมาร์ ซิดดิก บิน อามิน โนเออร์ ราชิด - กรรมการ
   (เอ็นจิก โอมาร์ ซิดดิก บิน อามิน โนเออร์ ราชิด)


ลงชื่อ  นายอดิศร เสริมชัยวงศ์-        กรรมการ
   (นายอดิศร เสริมชัยวงศ์)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้