รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 พ.ค. 2563 12:31:00
หัวข้อข่าว
รายงานสรุปประเด็นคำถามคำตอบจากการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถือหน่วยลงทุนจากการส่งข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญประจำปี 2563
หลักทรัพย์
QHOP
แหล่งข่าว
QHOP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        วันที่ 25 พฤษภาคม 2563
เรื่อง  รายงานสรุปประเด็นคำถามคำตอบจากการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถือหน่วยลงทุนจากการส่งข้อมูลแทนกา
รจัดประชุมสามัญประจำปี 2563

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้างถึง  หนังสือเลขที่ ย.ท. 01689/2563 เรื่อง 
การนำส่งรายงานข้อมูลของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  ควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้ (QHOP)
แทนการจัดประชุมสามัญประจำปี 2563 ของผู้ถือหน่วยลงทุน ลงวันที่      23 เมษายน 2563

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะผู้จัดการกองทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้ (QHOP)
("กองทุน") ได้ส่งข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญประจำปี 2563 ไปยังผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลในรายงานดังกล่าวได้
ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2563 ถึง วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 รายละเอียดตามหนังสือฉบับที่อ้างถึงนั้น
บริษัทจัดการขอเรียนให้ทราบว่า 
เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวข้างต้นไม่มีผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดสอบถามข้อมูลมาเพิ่มเติม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้