รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 พ.ค. 2563 20:13:00
หัวข้อข่าว
แจ้งเลื่อนวันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) (เลื่อนครั้งที่ 3)
หลักทรัพย์
PSG
แหล่งข่าว
PSG
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 08 ม.ค. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 27 ก.พ. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 23 ม.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 22 ม.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเพิ่มทุน
 - พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4
 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,011,493,815 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อ
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
- พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,700,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด
- พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการย้อนหลัง ปี 2562
- พิจารณาอนุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท
สถานที่ประชุม                     : ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารรัจนาการ ถนนสาทรใต้ 
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 08 ม.ค. 2563
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 2,711,493,815
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 2,711,493,815
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญ
   จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 1,011,493,815
   อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)           : 10 : 1
   ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 0.03
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น               : 05 มี.ค. 2563
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)        : 04 มี.ค. 2563
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร          : นายสันติ ปิยะทัต
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 1,700,000,000
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน             : 13.25
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 0.03
  จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด       : 1,700,000,000
(หุ้น)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้