รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 พ.ค. 2563 18:19:00
หัวข้อข่าว
แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นแบบE Meeting และแนวทางปฏิบัติ
หลักทรัพย์
AMANAH
แหล่งข่าว
AMANAH
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นการประชุมแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Meeting ) และแนวทางปฏิบัติการประชุม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
(Coronavirus Disease: COVID-19)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้