รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 พ.ค. 2563 17:05:00
หัวข้อข่าว
การเผยแพร่คำถามและคำตอบของผู้ถือหน่วยทรัสต์จากข้อมูลการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2563 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล
หลักทรัพย์
MIT
แหล่งข่าว
MIT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                  วันที่ 22 พฤษภาคม 2563

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ กทร.สอส. 89/2563 เรื่อง 
การเผยแพร่คำถามและคำตอบของผู้ถือหน่วยทรัสต์จากข้อมูลการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2563
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล (MIT)
ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ 
("ผู้จัดการกองทรัสต์") ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล (MIT)
("กองทรัสต์") ได้นำส่งและเผยแพร่รายงานข้อมูลการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563
พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องและรายงานประจำปี 2562 ของกองทรัสต์ ("รายงานข้อมูล")
ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563
รวมถึงได้เผยแพร่รายงานข้อมูลบนเวบไซต์ของผู้จัดการกองทรัสต์ ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2563
เพื่อให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์รับทราบข้อมูลของกองทรัสต์
และได้กำหนดระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถส่งคำถามและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับกองทรัส
ต์มายังผู้จัดการกองทรัสต์ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นั้น
ผู้จัดการกองทรัสต์ได้รวบรวมคำถามจากช่วงเวลาดังกล่าวและจัดทำสรุปประเด็นสำคัญในลักษณะคำถามคำตอบ 
("Q&A") และได้ส่งสำเนา Q&A ดังกล่าวผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่
Q&A ผ่านเวบไซต์ของบริษัทจัดการ http://tiny.cc/re0i4y เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
  
    ขอแสดงความนับถือ

                          (นางสาวณัฐรี พนัสสุทรากร)
                          ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้