รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 พ.ค. 2563 17:02:00
หัวข้อข่าว
การเผยแพร่คำถามและคำตอบของผู้ถือหน่วยลงทุนจากข้อมูลการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2563 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์
หลักทรัพย์
M-STOR
แหล่งข่าว
M-STOR
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                
    วันที่ 22 พฤษภาคม 2563

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ กทร.สอส. 94/2563 เรื่อง 
การเผยแพร่คำถามและคำตอบของผู้ถือหน่วยลงทุนจากข้อมูลการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2563
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์ (M-STOR)
ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทจัดการ ("บริษัทจัดการ") 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์ (M-STOR) ("กองทุนรวม")
ได้นำส่งและเผยแพร่รายงานข้อมูลการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2563
พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องและรายงานประจำปี 2562 ของกองทุนรวม ("รายงานข้อมูล")
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2563
รวมถึงได้เผยแพร่รายงานข้อมูลบนเวบไซต์ของบริษัทจัดการ ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2563
เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบข้อมูลของกองทุนรวม
และได้กำหนดระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำถามและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรว
มมายังบริษัทจัดการภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นั้น
บริษัทจัดการขอเรียนว่า 
ไม่มีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรายใดส่งคำถามมายังบริษัทจัดการภายในระยะเวลาเปิดรับคำถามและสอบถามข้อ
มูลเพิ่มเติมดังกล่าว

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
  
    ขอแสดงความนับถือ

                          (นางสาวณัฐรี พนัสสุทรากร)
                          ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้