รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 พ.ค. 2563 13:27:00
หัวข้อข่าว
การนำข้อมูลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ขึ้นเวปไซต์
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ตล. 018/2563
      
วันที่ 22 พฤษภาคม 2563


เรื่อง การนำข้อมูลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ขึ้นเวปไซต์
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด(มหาชน)ได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 23 
มิถุนายน 2563 เวลา 14.000 น. ณ อาคารเอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) นั้น

บริษัทฯได้นำข้อมูลการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องลงในเวปไซต์บริษัทฯ www.aqestate.com /investors 
Relation/Financial & Annual Reports ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม2563 เป็นต้นไป
ขอแสดงความนับถือ


  (นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง)  (นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน)
         กรรมการ           กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้