รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 พ.ค. 2563 12:31:00
หัวข้อข่าว
แจ้งแนวปฏิบัติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และรายการเกี่ยวโยง (แก้ไข)
หลักทรัพย์
AEONTS
แหล่งข่าว
AEONTS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 28 เม.ย. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 24 มิ.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 14 พ.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 13 พ.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                     : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 
อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 27 เลขที่ 388 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 28 เม.ย. 2563
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 14 พ.ค. 2563
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 13 พ.ค. 2563
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 2.55
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 20 ก.ค. 2563
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ย. 2562 ถึงวันที่ 29 ก.พ. 2563 และกำไรสะสม
หมายเหตุ                      :
2.  มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่29 
กุมภาพันธ์2563 โดยอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 2.55 บาท
โดยกำหนดจ่ายเงินปันผล วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 อย่างไรก็ตาม การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ
ยังต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 มิถุนายน 2563
ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าวข้างต้น เป็นการจ่ายเพิ่มให้จากเงินปันผลระหว่างกาล ที่บริษัทฯ 
ได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 2.45 บาท
รวมเป็นเงินปันผลทั้งปีเท่ากับ 5.00 บาท คิดเป็นอัตรา
ร้อยละ 31.4 ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
(จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2563)
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

- มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 
ซึ่งได้แก่   นางสุพร วัธนเวคิน, นายมะซะโนะริ โคะซะคะ, นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ และนายนพพันธป์
เมืองโคตร ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
- มีมติอนุมัติให้เพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯ จากเดิมกรรมการมีจำนวน 12 ท่าน เป็น 14 ท่าน 
และมีมติอนุมัติแต่งตั้ง Mr. Tsutomu Omodera เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และแต่งตั้ง Mr. Ryuichi Hasuo
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยให้มีผลเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นวันที่ 24 มิถุนายน
2563
- 6.  มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีรายนาม ดังต่อไปนี้
1. นายนพพันธป์ เมืองโคตร
2. ดร. สุจริต คูณธนกุลวงศ์
3. ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้