รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 พ.ค. 2563 08:25:00
หัวข้อข่าว
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไข Template)
หลักทรัพย์
BR
แหล่งข่าว
BR
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   

เรื่อง                        : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 21 พ.ค. 2563
มติที่ประชุม                      : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
หมายเหตุ (เพิ่มเติม)                  :
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2563
มติ  ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2563 ให้ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง 
กรรมการอีกวาระหนึ่งซึ่งประกอบด้วย 1) นายเจอร์ราด มาร์ติน อัลเบิรท์เซน 2) นางณัฐพร เหลืองสุวรรณ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้