รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 พ.ค. 2563 18:43:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลเพิ่ม ออกหุ้นกู้ การเพิ่มทุน การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
หลักทรัพย์
ECF
แหล่งข่าว
ECF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 21 พ.ค. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 08 ก.ค. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 04 มิ.ย. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 02 มิ.ย. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - การเพิ่มทุน
 - การออกหุ้นกู้
สถานที่ประชุม                     : ห้องประชุม? แมจิก 2? ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ 
คอนเวนชั่น 99 ถนนกำแพงเพชร 6 วิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 21 พ.ค. 2563
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
หมายเหตุ                      :
งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เพิ่มอีก เนื่องจากได้เปลี่ยนเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทน
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 21 พ.ค. 2563
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 95,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 95,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 0.25
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 95,000,000
  %ต่อทุนชำระแล้ว ณ                 : 9.90
วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 21 พ.ค. 2563
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 12,200,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 12,200,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 0.25
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : เพื่อรองรับการปรับสิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 12,200,000
หมายเหตุ                      :
1) หุ้นรองรับการปรับสิทธิ จำนวนไม่เกิน 12,000,000 หุ้น เนื่องจากการที่บริษัทฯ 
ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้น บริษัทฯ
ยังไม่สามารถคำนวณอัตราการปรับสิทธิของ ECF-W3 ได้ในขณะนี้ เนื่องจากในการคำนวณราคา
และอัตราการใช้สิทธิใหม่นั้น จะต้องคำนวณโดยใช้ "ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ"ซึ่งได้กำหนดไว้เท่ากับ
"ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ"
ซึ่งหมายถึงมูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ
หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯที่ทำการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่างระยะเวลา 7 ทำการ
(วันที่เปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ
ยังไม่สามารถคำนวณได้ โดย บริษัทฯ
จะสามารถคำนวณราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิได้ในวันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจอ
งซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัทฯ กล่าวคือ
วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งนี้ บริษัทฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
2) หุ้นรองรับการปรับสิทธิ จำนวนไม่เกิน 200,000 หุ้น เนื่องจากบริษัทฯ 
มีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทฯ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 
ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.030227 บาทต่อหุ้น
ซึ่งคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 85.91 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทฯ
สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีของปี 2561 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการแจ้งปรับสิทธิของ ECF-W3
ตามข้อกำหนดสิทธิฯ ในราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ ECF-W3 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้
ราคาการใช้สิทธิ:   จากราคา 5.00 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ปรับเป็นราคา 4.9958 บาท ต่อ 1 
หุ้นสามัญใหม่
อัตราการใช้สิทธิ:   ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น 
ปรับเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.0008 หุ้น (รวมเรียกว่า
"การปรับสิทธิเนื่องจากการจ่ายเงินปันผล") เนื่องจากการปรับสิทธิเนื่องจากการจ่ายเงินปันผลในครั้งนั้น
บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องทำการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ ECF-W3 จำนวนไม่เกิน
200,000 หุ้น
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้