รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 พ.ค. 2563 17:51:00
หัวข้อข่าว
แจ้งงดจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF)
หลักทรัพย์
URBNPF
แหล่งข่าว
URBNPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 21 พ.ค. 2563
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหน่วยลงทุน
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2563
หมายเหตุ                      :
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์       เออร์บานา (URBNPF) ("กองทุนรวม")
ขอเรียนว่าบริษัทจัดการได้พิจารณาผลประกอบการของกองทุนรวมแล้ว
เห็นควรให้งดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
  เนื่องจากในงวดดำเนินการไตรมาส 1 ปี 2563 กองทุนรวมมียอดขาดทุนสุทธิจำนวน 24.91 ล้านบาท 
โดยที่กองทุนรวมบันทึกผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเกิดจากการลดลงของการประเมินราคาสิทธิการเช่าอสั
งหาริมทรัพย์ เป็นจำนวนเงิน 32.44 ล้านบาท
ประกอบกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19)
ที่แพร่ระบาดอย่างรุนแรงไปทั่วโลก ได้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย
และสร้างความตระหนกให้กับนักท่องเที่ยวทั่วโลกต่อการเดินทางมายังประเทศไทยและประเทศในภูมิภาค
ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ค่าเช่าของกองทุนรวมในปี 2563
ในขณะที่กองทุนรวมมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ต้องสำรอง
สำหรับค่าเช่าอาคารและสิ่งปลูกสร้างตามสัญญาเช่ากับสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เป็นประจำทุกเดือน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้