รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 พ.ค. 2563 17:10:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ JKN-W1 (F53-5)
หลักทรัพย์
JKN
แหล่งข่าว
JKN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการใช้สิทธิ Warrants/TSR (F53-5)      
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 21 พ.ค. 2563

หลักทรัพย์ที่ใช้สิทธิ                  

ใบสำคัญแสดงสิทธิ                  

 หุ้นสามัญ                     
  ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ               : JKN-W1
  ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                : ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท 
เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ (หน่วย)        : 25
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ        : 107,997,606
(หน่วย)
  อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1.00 : 1.125
  ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)             : 13.3333
  วันใช้สิทธิ                    : วันที่ 08 พ.ค. 2563 ถึงวันที่ 08 พ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ (หุ้น)          : 27
  จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ (หุ้น)       : 121,497,308หมายเหตุ                      :
จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ เพิ่มขึ้น เนื่องจากการจ่ายหุ้นปันผล ทำให้บริษัทฯ 
ต้องดำเนินการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ JKN-W1 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่
17 เมษายน 2563 มีมติอนุมัติให้ออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิดังกล่าว

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์
ตำแหน่ง                       : กรรมการ

นางสาวพิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบดิ์
กรรมการ

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้